مشاوره امور معدنی

مشاوره امور معدنی

مشاور طرح اکتشاف و استخراج معادن

نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹ /ت ۳۳۴۹۷ هــ ، مـورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هيـات محتـرم وزيـران) بـه كـارگيري معيارهـا، استانداردها و ضوابط فني در مراحل تهيه و اجراي طرح و نيز توجه لازم به هزينه هاي نگهداري و بهرهبرداري در قيمت تمام شده طرحها را مورد تاكيد جدي قرار داده است.

  استفاده از معيارها و راهنماهاي فني در مراحل مختلف طرح هاي معدني شامل اكتشاف، استخراج و فرآوري به منظـور ارايـه الگـوي استاندارد براي تهيه طرحهاي بهره برداري، توجيه فني و اقتصادي طرحها، كيفيت طراحي، اجــرا و هزينه هاي بهـره بـرداري از اهميـت زيادي برخورداراست.

  گروه معدنی رسا با اشراف فنی و حقوقی متخصصان خود آمادگی دارد تا طرح های اکتشاف و استخراج را بر اساس مصوبات و استاندارد ها تنظیم و  ارائه کند.

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.