محدوده مس بهاریه کاشمر

واقع در استان خراسان رضوی شهرستان کاشمر

کانسار بهاریه تناژ کمتر از یک میلیون تن، عیار مس ۱ درصد ( با حداکثر عیار بازیابی ۲۶ درصد) و متوسط نقره ۵ گرم در تن دارد.

کانسار مس بهاریه در استان خراسان رضوی و ۳۰ کیلومتری شمال شرق شهرستان کاشمر با مختصات ۲۹ ۳۵ تا ۲۸ ۳۵ طول خاوری و ۶۷ ۵۸ تا ۶۶ ۵۸ عرض شمالی در استان خراسان رضوی و در زون تکتونیکی سبزوار و منطقه فلززایی تکنار واقع شده است. کمپلکس تکنار توسط گسل درونه در جنوب، از بلوك لوت و به واسطه گسل تكنار )ريوش( در شمال از زون افیولیتی سبز وار جدا مى شود که به صورت یک باریکه مثلثی شکل بالا آمده از پی سنگ پرکامبرین- پالئوزوییک با راستای WSW–ENE توسط واحدهای سنگی مزوزوییک تا سنوزوییک پوشیده شده است  کمپلکس تکنار با ضخامت تقريبي ۱۸۰۰ متر از سنگ بستر شیست سبز و ماسه سنگ دگرگون تشکیل شده و دارای سه عضو زيرين )متاریولیت و توف(، مياني )تناوبي از سنگ هاي کربناته و متاآرکوز( و بالايي )سنگ های آتشفشانی- رسوبی همراه با تناوب دولومیت ریزبلور و شیل(  بوده مجموعه سنگ چینه ای وسیعی از نهشته های آذرآواری و ولکانیکی با ضخامت تقریبی ۱۵۰۰ متر متشکل از توف، ایگنمبریت، آندزیت، بازالت و جریا ن های لاهاری به ویژه طی پالئوسن- ائوسن منطقه بهاریه را پوشانده است که این نهشت هها  بعداً توسط رسوبات قاره ای نئوژن پوشیده شده اند. علاوه بر این، توده های نفوذی حدواسط تا اسیدی با ترکیب مونزوگرانیت تا لوکوگرانیت- گرانودیوریت موسوم به گرانیتوییدهای کاشمر و متعلق به ائوسن میانی، واحدهای سنگ چینه ای ولکانیک با سن ائوسن زیرین تا میانی را قطع کرده اند.

کانسار بهاریه تناژ کمتر از یک میلیون تن، عیار مس ۱ درصد ( با حداکثر عیار بازیابی ۲۶ درصد) و متوسط نقره ۵ گرم در تن دارد.

ماده معدنیمس
ماده معدنی فرعیآهن, نقره
ذخیره غیر قطعیکمتر از یک میلیون تن
موقعیتخراسان رضوی، ۳۰ کیلومتری کاشمر