محدوده مس و گرافیت فیروزآباد-کرمان

اقدامات اکتشافی به ترتیبی که در ادامه ذکرشده است انجام شده و گزارش پایانی اکتشاف در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳ به سازمان محترم صنایع و معادن استان کرمان ارائه شده است.

مرحله شناسایی : تهیه عکس و نقشه های هوایی و مطالعات دور سنجی

مرحله پی جویی : پی جویی و پیمایش زمین شناسی در کل محدوده، تهیه نقشه زمین شناسی محدوده، جمع آوری نمونه، مطالعات کانی شناسی و انجام آنالیز، انجام مطالعات ژئوفیزیک

اکتشاف عمومی : با توجه با نتایج مراحل قبل، تهیه نقشه‌های توپوگرافی و زمین شناسی بزرگ مقیاس‌تر، حفر ترانشه و چاهک و نمونه‌برداری سیستماتیک از آن‌ها، انجام آنالیز‌های XRF و XRD و مطالعه مقاطع نازک و صیقلی

اکتشاف تفصیلی : در این مرحله با توجه به مثبت بودن مراحل قبل، ترانشه‌های عمیق به عمق ۱۵ متر حفر و حفاری مغزه گیری انجام شد و نمونه‌ها آنالیز شدند، تمامی نتایج با استفاده از نرم‌افزار gemcom  مورد تحلیل قرار گرفتند.

با استفاده از اطلاعات مختصات محل چاه‌ها، نقشه توپوگرافی منطقه و عیار چال‌ها و ترانشه‌ها و تحلیل توسط نرم‌افزار GEMCOM با توجه به اينكه در حين انجام عمليات اكتشاف مس به كانسار گرافيت كه از ارزش بالاتري برخوردار بود برخورد كرده و ضخامت قابل توجهي در مغزه گيري ها بدست آمد اطلاعات فوق منتج به تعيين ذخيره كانسارهاي مس و گرافيت در منطقه گرديد.

  • حجم اكسيد مس برابر با  564283 متر مكعب توسط نرم افزار محاسبه گرديد و با توجه به وزن مخصوص حدود ۲.۷۰ تناژ محاسبه شده برابر است با  1،۵۲۳،۵۶۴  تن ميباشد.
  • حجم گرافيت برابر با  1561806 متر مكعب توسط نرم افزار محاسبه گرديد و با توجه به وزن مخصوص حدود ۱.۸۰ تناژ محاسبه شده برابر است با  2،۸۱۱،۲۵۰ تن ميباشد.