منگنز نودرختی شهرستان طبس

محدوده اکتشافی در شمال طبس واقع شده است. ازديدگاه زمین شناسی کوههای اين ناحیه که بنام کوه های پیرحاجات معرفی شده اند ادامه شمال شرقی رشته کوه های کلمرد است که به صورت قوسی در غرب بلوک طبس با تحدب به طرف مغرب قرارگرفته اند اين ناحیه در جنوب کوه های نو درختی واقع در شمالی ترين بخش رشته کوه های کلمرد قرارگرفته و از شمال و غرب به کوير بزرگ و از سمت مشرق نیز به رسوبات آبرفتی دشت کلشانه محدود شده است . در محدوده اکشتافی قديمی ترين سنگهایی که رخنمون دارند ماسه سنگ وشیل های خاکستری تا سبز هستند که از نظر چینه شناسی معادل سازند شمشک در البرز در نظر گرفته می شود و بنابراين متعلق به ژوراسیک می باشند .در قسمت زيادی از منطقه بر روی اين تشکیلات با يک ناپیوستگی زاويه ای رسوبات دوره نئوژن قرار می گیرد اين رسوبات شامل يک کنگلومرای پلی میکتیک است که لايه هایی از ماسه سنگ درشت دانه در آن مشاهده می شود که دقیقا در قسمت تحتانی اين کنگلومرا و بر روی شیلهای ژوراسیک لايه رسوبی منگنز ته نشین شده است و يک لايه منگنز دار رسوبی تشکیل شده که کانسار اين محدوده اکتشافی می باشد.

محدوده اکتشافی منگنز نودرختی که در سال ۷۹ پروانه اکتشاف برای آن صادر شده است، يک محدوده اکتشافی در شمال شهر طبس و در ۳۵ کیلومتری شمال غرب روستای کلشانه می باشد که عملیات اکتشافی آن در سالهای ۸۰ و ۸۱ تا حدودی انجام شده ولايه منگنز دار که در کف کنگلومرای نئوژن و درست بر روی شیل و ماسه سنگ ژوراسیک نهشته شده با حفر تونل ها واکلونهای حفر شده تا حدود زيادی محرز ومشخص گرديده وحاکی از وجود ذخیره منگنز در اين محدوده می باشد که اهم حفريات انجام شده قبلی که شامل ۹ تونل کوچک و بزرگ می باشد که توسط کارگر حفر گرديده و عمدتا با امتداد شمالی- جنوبی و شمال غربی- جنوب شرقی به سمت داخل لايه رسوبی حفر شده است که بزرگترين آنها با عمق حدود ۲۰ متر حفر شده است. و در ادامه با عملیات اکتشاف ژئوفیزیک به روش IP-RS  و نتایج بدست آمده و حفر چند ترانشه و نمونه گیری و تکمیل نقشه های زمین شناسی و توپوگرافی گزارش نهایی این محدوده تکمیل و به سازمان ارائه گردید.