خرید و فروش محدوده های معدنی

ما در جهت تلاش برای افزایش بهره برداری از معادن و تشویق و تسهیل کاوشگران معدن بستر مناسبی برای خرید و فروش معادن در تمام مراحل ثبت شده در سامانه کاداستر، دارای پروانه اکتشاف، گواهی‌نامه ‌کشف و پروانه بهره‌برداری ایجاد کرده ایم.